förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

HIV mediciner orsakar "AIDS" och död

Det är en mardröm att läsa bipacksedlarna för HIV mediciner.
Listan är enorm för biverkningar de orsakar.
Ta inte de HIV-läkemedel, de gör dig sjuk och dödar dig.
HIV och AIDS är en lögn som de hittat på.
har du ett dåligt immunförsvar? Det kan finnas en naturlig anledning till det.
HIV-viruset existerar inte. HIV läkemedel finns och de dödar.

Text: Carl Grinde Datum: 3 Mars 2012
Även återgiven text från resp länkad sida
Uppdaterad 23 Maj 2012

EPZICOM är ett HIV-läkemedel från GlaxoSmithKline.
I Europa har medicinen Epzicom ett annat namn: Kivexa.
Kivexa 600 mg/300 mg filmdragerad tablett
Varningar och försiktighet Överkänslighetsreaktion ...eller till och med dödlig reaktion
Kivexa innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i läkemedel såsom Trizivir och Ziagen).
Studier har visat att bärare av HLA-B*5701-allelen löper en signifikant ökad risk att drabbas av en överkänslighetsreaktion mot abakavir.
...Det är värt att notera att bland patienter med en kliniskt misstänkt överkänslighetsreaktion fanns det en andel som inte bar på HLA-B*5701. Även vid frånvaro av HLA-B*5701-allelen är det därför viktigt att permanent avbryta behandlingen med abakavir och inte återinsätta abakavir om överkänslighet inte kan uteslutas på kliniska grunder med tanke på risken för en allvarlig eller till och med dödlig reaktion.

Kivexa innehåller abakavir. Epzicom och Kivexa är samma läkemedel

Klinisk beskrivning
Överkänslighetsreaktionerna karaktäriseras av symtom som tyder på att många organsystem är involverade. Nästan alla överkänslighetsreaktioner har feber och/eller hudutslag som delsymtom. Andra tecken och symtom kan inkludera tecken och symtom från luftvägarna som dyspné, halsont, hosta och onormala fynd på röntgenbild (framför allt identifierbara infiltrat), gastrointestinala besvär som illamående, kräkningar, diarré eller buksmärta, och kan leda till att överkänslighetsreaktionen feldiagnostiseras som en sjukdom i luftvägarna (pneumoni, bronkit, faryngit) eller som en gastroenterit. Andra ofta noterade tecken eller symtom vid överkänslighetsreaktionen kan vara letargi eller allmän sjukdomskänsla och symtom från muskler och skelett (myalgi, sällsynta fall av myolys, artralgi).

Symtomen relaterade till denna överkänslighetsreaktion förvärras vid fortsatt behandling och kan vara livshotande. Symtomen försvinner vanligtvis när behandlingen med abakavir avbryts.
Kivexa, eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t ex Ziagen eller Trizivir), FÅR ALDRIG återinsättas hos patienter som har avbrutit behandlingen på grund av en överkänslighetsreaktion. Om abakavir åter sätts in efter en överkänslighetsreaktion återkommer symtomen snabbt, oftast inom några få timmar. Denna återkommande reaktion är vanligtvis svårare än den initiala och kan inkludera livshotande hypotension och leda till att patienten avlider.
Snabbt insättande överkänslighetsreaktioner inklusive livshotande reaktioner har inträffat när abakavir återinsatts hos patienter som innan behandlingen avbröts haft endast ett av huvudsymtomen för överkänslighet (hudutslag, feber, gastrointestinala besvär, luftvägssymtom eller allmänna symtom som letargi och allmän sjukdomskänsla). Det vanligaste enskilda symtomet på en överkänslighetsreaktion var hudutslag. Dessutom har i mycket sällsynta fall överkänslighetsreaktioner rapporterats hos patienter som återupptagit behandlingen utan att dessförinnan ha noterat några symtom på överkänslighet (dvs patienter som tidigare ansetts tolerera abakavir).

Viktig patientinformation
Patienterna ska medvetandegöras om risken för en överkänslighetsreaktion mot abakavir och att reaktionen kan vara livshotande eller dödlig,
Laktacidos: laktacidos, vanligen i samband med hepatomegali och leversteatos, har rapporterats vid användning av nukleosidanaloger. Tidiga symtom (symtomatisk hyperlaktatemi) inkluderar benigna symtom från magtarmkanalen (illamående, kräkningar och buksmärta), allmän sjukdomskänsla, aptitlöshet, viktminskning, luftvägssymtom (snabba och/eller djupa andetag) eller neurologiska symtom (inkluderande muskelsvaghet). Laktacidos har hög mortalitet och kan associeras med pankreatit och lever- eller njursvikt. Laktacidos har vanligtvis uppträtt efter några eller flera månaders behandling.
Patienter ska informeras om att Kivexa eller annan antiretroviral behandling inte botar hivinfektionen utan de kan trots behandlingen fortsätta att utveckla opportunistiska infektioner eller andra komplikationer till hivinfektionen.
De aktiva ämnena i Kivexa kan hämma cellulär DNA-replikation och abakavir har visats vara karcinogen (Cancerframkallande) i djurstudier (se avsnitt 5.3). Den kliniska relevansen av dessa fynd är okänd. (!!!)

Mitokondriell dysfunktion: Nukleosid- och nukleotidanaloger har in vitro och in vivo visats orsaka en varierande grad av mitokondriell skada. Det finns rapporter om mitokondriell dysfunktion hos HIV-negativa barn som exponerats in utero och/eller efter födelsen för nukleosidanaloger (se avsnitt 4.4).

Överkänslighet mot abakavir (se även avsnitt 4.4):
I en klinisk studie har 3,4% av abakavir-behandlade patienter med negativ HLA-B*5701-status utvecklat en överkänslighetsreaktion. I kliniska studier med abakavir 600 mg en gång dagligen var den rapporterade frekvensen av överkänslighet i samma storleksordning som vid intag av abakavir 300 mg två gånger dagligen.
Vissa överkänslighetsreaktioner var livshotande och hade dödlig utgång trots att försiktighetsåtgärder vidtogs. Denna reaktion karaktäriseras av symtom som tyder på att många organsystem är involverade.
Tecken eller symtom på denna överkänslighetsreaktion redovisas nedan.
Dessa har identifierats antingen i kliniska studier eller i säkerhetsövervakningen vid normal klinisk användning.
Hud Hudutslag (vanligen makulopapulära eller urtikariella) Gastrointestinalkanalen Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, munsår Luftvägarna Dyspné, hosta, ont i halsen, ’adult respiratory distress syndrome’, lungsvikt Övrigt Feber, letargi, allmän sjukdomskänsla, ödem, lymfadenopati, hypotension, konjunktivit, anafylaxi Neurologi/psykiatri Huvudvärk, parestesi Blod Lymfopeni Lever/pankreas Förhöjda levervärden, hepatit, leversvikt Muskel/skelett Myalgi, myolys (sällsynt), artralgi, förhöjt kreatinfosfokinas Urologi Förhöjt kreatinin, njursvikt

Toxicitet efter upprepad dosering
I toxikologiska studier visades behandling med abakavir öka levervikten hos råtta och apa. Den kliniska betydelsen av detta är inte känd. (!!!) Från kliniska studier finns inga fynd som visar att abakavir är levertoxiskt.

Reproduktionstoxicitet
Abakavir visade embryo- och fostertoxicitet hos råtta, men inte hos kanin. Dessa fynd omfattade minskad kroppsvikt och ödem hos fostren, en ökning av antalet skelettförändringar/missbildningar samt ett ökat antal tidiga intrauterina dödsfall och antalet dödfödda djur.

Risk för hjärtinfarkt
Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING ViiV Healthcare UK Limited
Namn på tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats
Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) Storbritannien
Eller Glaxo Wellcome S.A., Spanien

Det här stod skrivet i den engelska bipacksedeln för Kivexa, där kallad epzicom.
EPZICOM does not cure HIV infection or AIDS. It is not known if EPZICOM will help you live longer or have fewer of the medical problems that people get with HIV or AIDS.
http://positivelyaware.com/2011/11_02/pdfs/11_02.pdf
http://www.viivhealthcare.com/products/~/media/Files/G/GlaxoSmithKline-Plc/Attachments/pdfs/products/us_epzicom.pdf
epzicom_package_insert.pdf (lokal PDF engelsk)
kivexa_epzicom_bipacksedel.pdf (lokal PDF svensk)I Bipacksedlen för Kivexa fanns även information om att medicinen hjälper dig. Jag tog inte med den informationen eftersom jag inte anser att det är sant. Inget av dessa preparat kan vara till hjälp för någon eftersom de skapar sjukdom och död.

Kivexa innehåller färgämnet para-orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer.
Färgämnet para-orange (E110) anses av många hälsorådgivare kunna orsaka flera symptom. Här är text från Äkta vara:
Azofärgämne som kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner, t. ex. astmaanfall, utslag och rinnande ögon och näsa. Misstänks även kunna orsaka hyperaktivitet hos barn.
http://www.aktavara.org/guide.aspx?r_id=27455Viread är en HIV medicin som görs av Gilead Sciences, godkänd år 2001.
Biverkningar:
Laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet) är en sällsynt men allvarlig biverkning som kan ha dödlig utgång. Följande biverkningar kan vara tecken på laktacidos: djup, snabb andning, dåsighet, illamående, kräkningar och buksmärta.
Andra eventuella allvarliga biverkningar
Följande biverkning är mindre vanlig (denna kan uppträda hos upp till 1 av 100 patienter): smärta i magen (buken) orsakad av inflammation i bukspottkörteln
Följande biverkningar är sällsynta (dessa kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 patienter):
njurinflammation, att du kissar mycket och att du känner dig törstig, skada i njuren (njurtubuliceller) förändringar i urinen och ryggsmärta orsakad av njurbesvär, inklusive njursvikt nedsatt benhårdhet (som orsakar bensmärta och ibland leder till frakturer), som kan förekomma på grund av skada på njurtubuliceller. fettlever.
Vid behandling av HIV kan antiretroviral kombinationsterapi (inklusive Viread) orsaka förändringar i kroppens form på grund av förändringar av fördelningen av kroppsfett. Förändringarna kan omfatta förlust av fett från ben, armar och ansikte, ökat fett irunt magen (buken) och inre organ, bröstförstoring och fettansamling i nacken (”buffalo hump”). Orsaken till tillståndet och dess långtidseffekter på hälsan är för närvarande inte kända.

Följande biverkningar är mycket vanliga (biverkningar som uppträder hos fler än 10 av 100 patienter):
diarré, kräkningar, illamående, yrsel, hudutslag, svaghetskänsla

Andra eventuella biverkningar
Följande biverkningar är vanliga (biverkningar som uppträder hos upp till 10 av 100 patienter):
huvudvärk, smärta i magen (buken), trötthetskänsla, känsla av uppsvälldhet, gasbildning
Prover kan också visa:
leverbesvär

Följande biverkningar är mindre vanliga (biverkningar som uppträder hos upp till 1 av 100 patienter):
muskelnedbrytning, muskelsmärta eller muskelsvaghet.
Prover kan också visa:
sänkta kaliumhalter i blodet, förhöjd kreatininhalt i blodet, bukspottkörtelbesvär
Nedbrytningen av muskler, nedsatt benhårdhet (som orsakar bensmärta och ibland leder till frakturer), muskelsmärta, muskelsvaghet och sänkta kalium- eller fosfathalter i blodet kan förekomma på grund av skada på njurtubuliceller.

Immunreaktiveringssyndrom
Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande av symptom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit, generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och Pneumocystis jirovecii pneumoni.
http://www.aidsmeds.com/archive/Viread_1587.shtml
viread_package_insert.pdf (local PDF)
viread Fass bipacksedel på svenska
viread Diagnosia bipacksedel på svenska
viread_svenska.pdf (lokal PDF på svenska)
Truvada är ett HIV-läkemedel som marknadsförs av Gilead Sciences, godkändes år 2004.
Var särskilt försiktig med Truvada:
När du har börjat ta Truvada, skall du vara observant på möjliga tecken på laktacidos. Läkemedel som innehåller nukleosidanaloger, som Truvada, kan orsaka ett tillstånd som kallas laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet) tillsammans med förstorad lever. Djup, snabb andning, dåsighet och diffusa symtom som illamående, kräkningar och buksmärta kan tyda på att en laktacidos utvecklas. Denna sällsynta men allvarliga biverkning har
vid enstaka tillfällen haft dödlig utgång.

Vanliga biverkningar
(Biverkningar som uppträder hos 1 till 10 av 100 behandlade patienter)
smärta, buksmärta, sömnsvårigheter, onormala drömmar, matsmältningsbesvär vilket resulterar i obehag efter måltider, känsla av uppsvälldhet, gasbildning, hudutslag (inklusive röda prickar eller hudfläckar ibland med blåsbildning och svullnad av huden) som kan vara allergiska reaktioner, klåda, missfärgning av huden inklusive mörka fläckar på huden, allergiska reaktioner, som väsande/pipande andning, svullnad eller berusningskänsla.

På engelska informationssidor fanns detta att läsa om Truvadas biverkningar:
The most common side effects of Truvada are diarrhea, nausea, fatigue, headache, dizziness, depression, insomnia, abnormal dreams and rash.
http://www.aidsmeds.com/archive/Truvada_1584.shtml
Truvada bipacksedel (lokal PDF på svenska)
Truvada bipacksedel Fass ( PDF på svenska)Emtriva är ett HIV-läkemedel som görs av Gilead Sciences, godkändes år 2003.
Biverkningar:
Läkemedel som innehåller nukleosidanaloger, inklusive Emtriva, kan orsaka laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet) tillsammans med förstorad lever. Denna sällsynta men allvarliga biverkning har vid enstaka tillfällen haft dödlig utgång.
Tecken är: djup, snabb andning, dåsighet, illamående, kräkningar och buksmärta.

Laktacidos: Laktacidos, vanligtvis förenad med leversteatos, har rapporterats vid användning av nukleosidanaloger. Tidiga symtom (symtomatisk hyperlaktatemi) är godartade matsmältningssymtom (illamående, kräkningar och buksmärta), icke-specifik olustkänsla, aptitlöshet, viktminskning, symtom från andningsorganen (snabb och/eller djup andning) eller neurologiska symtom (inklusive motorisk svaghet). Laktacidos har hög mortalitet och kan vara förenad med pankreatit, leversvikt eller njursvikt. Laktacidos uppträder vanligen efter några eller flera månaders behandling.
Antiretroviral kombinationsbehandling (inklusive Emtriva) kan orsaka förändringar i kroppens form på grund av förändringar av fördelningen av kroppsfett. Förändringarna kan omfatta förlust av fett från ben, armar och ansikte, ökat fett i buken och inre organ, bröstförstoring och fettansamling i nacken (”buffalo hump”). Orsaken till dessa förändringar och dess långtidseffekter på hälsan är för närvarande inte kända. Antiretroviral kombinationsbehandling kan också leda till hyperlipemi (ökad fetthalt i blodet) och insulinresistens.
http://www.aidsmeds.com/archive/Emtriva_1578.shtml
http://www.ema.europa.eu/docs Emtriva bipacksedel (PDF på svenska)
Emtriva bipacksedel (lokal PDF på svenska)


Epivir är ett HIV-läkemedel som görs av ViiV Healthcare.
Biverkningar:
Följande biverkningar har rapporterats under behandling av hivinfektioner med Epivir. De biverkningar som kan ha ett möjligt samband med behandlingen är listade nedan efter organsystem och frekvens. Inom varje frekvensgruppering är biverkningarna presenterade i sjunkande allvarlighetsgrad. Blodet och lymfsystemet Mindre vanlig: Neutropeni och anemi (båda ibland allvarliga), trombocytopeni. Mycket sällsynt: Pure red cell aplasia. Centrala och perifera nervsystemet Vanlig: Huvudvärk, sömnlöshet. Mycket sällsynt: Perifer neuropati (eller parestesier). Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Vanlig: Hosta, symtom från näsan. Magtarmkanalen Vanlig: Illamående, kräkningar, smärtor eller kramp i buken, diarré. Sällsynt: Pankreatit, stegringar av amylas i serum. Lever och gallvägar Mindre vanlig: Övergående stegringar av leverenzymer (ASAT, ALAT). Sällsynt: Hepatit. Hud och subkutan vävnad Vanlig: Utslag, alopeci. Sällsynt: Angioödem Muskuloskeletala systemet och bindväv Vanlig: Artralgi, muskelproblem. Sällsynt: Rabdomyolys. Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället Vanlig: Trötthet, sjukdomskänsla, feber.
Fall av laktacidos, ibland med dödlig utgång, vanligtvis i samband med uttalad hepatomegali och leversteatos har rapporterats vid behandling med nukleosidanaloger (se avsnitt 4.4).
Antiretroviral kombinationsbehandling har associerats med omfördelning av kroppsfett (lipodystrofi) hos hivpatienter, inkluderande minskning av perifert och facialt subkutant fett, ökning av intraabdominellt och visceralt fett, brösthypertrofi och dorsocervikal fettackumulering (“buffalo hump”). Antiretroviral kombinationsbehandling har associerats med metaboliska störningar såsom hypertriglyceridemi, hyperkolesterolemi, insulinresistens, hyperglykemi och hyperlaktatemi (se avsnitt 4.4).
http://www.aidsmeds.com/archive/Epivir_1579.shtml
http://www.ema.europa.eu/docs Epivir bipacksedel (PDF på svenska)
Epivir bipacksedel (lokal PDF på svenska)


Black-Box varning på Aptivus HIV-läkemedel -orsakar blödning inne i hjärnan
(från webmd.com) The Food and Drug Administration har lagt till en "black-box-varning" till APTIVUS (tipranavir) som varnar läkare och patienter att medicinen kan orsaka blödningar inne i hjärnan. Denna varning har lagts till som svar på en rapport från Boehringer Ingelheim, företaget som tillverkar Aptivus där det anges att 14 patienter av 6.800 i en klinisk prövning hade lidit av intrakraniell blödning eller blödning inne i skallen. Av dessa patienter dog åtta till följd av blödningen.
http://www.webmd.com/news/20060705/hiv-drug-gets-new-black-box-warning
http://www.nbcwashington.com/news/health/Black-Box_Warning_Added_to_HIV_Drug.html
http://www.yourlawyer.com/topics/overview/aptivus
http://www.thebody.com/content/art7450.html
http://www.msnbc.msn.com/id/13644871/ns/health-aids/t/new-label-hiv-drug-warn-bleeding/#.T01XArLo_V8
http://www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForPatientAdvocates/HIVandAIDSActivities/ucm124850.htm
aptivus_package_insert.pdf (local PDF)

Aptivus HIV-läkemedel -orsakar hjärnblödning -åtta dog
Food and Drug Administration och Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals säger att 13 patienter som tagit bolagets Aptivus (tipranavir) HIV-läkemedel hade blödningar i hjärnan, och åtta av dem dog.
http://www.natap.org/2006/HIV/070506_02.htm

APTIVUS botar inte HIV-infektion/AIDS
APTIVUS botar inte HIV-infektion/AIDS eller förhindrar överföring av HIV till andra. Patienter kan fortsätta att utveckla opportunistiska infektioner och andra komplikationer som är förknippade med HIV-sjukdom.
http://www.thebodypro.com/content/art4871.html?ic=2004

Aptivus får “black box” varning orsakar hjärnblödning
APTIVUS har allvarliga biverkningar, såsom blödning i hjärnan. I själva verket genomförde FDA en "black box-varning" år 2006 som framhävde särskilda frågor om läkemedlet, inklusive hjärnblödning och leverproblem. Fjorton fall hade rapporterats, varav åtta resulterade i döden. Eftersom Aptivus kan orsaka problem med levern, bör levern testas före och under behandling med APTIVUS. Allvarliga symtom är: diarré, kräkningar influensaliknande symtom, gulnad hud, hudutslag, anemi, missfärgad avföring, huvudvärk, halsbränna, missfärgad urin.
http://www.injury.com/drug-injury/aptivus

Aptivus HIV-läkemedel kan orsaka allvarliga leverproblem
http://www.foxnews.com/story/0,2933,160664,00.html

Enorm lista på farliga läkemedel inklusive Aptivus
http://gilmanpastor.com/practices.php?id=7Atripla (efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate) är ett HIV-läkemedel
Atripla är ett HIV-läkemedel, som marknadsförs av två företag: Bristol-Myers Squibb och Gilead Sciences, godkänt 2006. (men vem tillverkar det?)


freefoto.com Spansk version Fransk version

Biverkningar:
Vissa hiv-läkemedel, inklusive Atripla, som innehåller nukleosidanaloger kan orsaka laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet) tillsammans med förstorad lever. Djup, snabb andning, dåsighet och symtom som illamående, kräkningar och buksmärta kan tyda på att en laktacidos utvecklats. Denna sällsynta men allvarliga biverkning har vid enstaka tillfällen haft dödlig utgång.
Följande biverkningar kan vara tecken på laktacidos: djup, snabb andning, trötthet, illamående, kräkningar och buksmärta, ryggsmärta orsakad av njurproblem, inklusive njursvikt, fettlever, leversvikt, som i vissa fall leder till döden eller levertransplantation. De flesta fall har inträffat hos patienter som redan hade leversjukdom men det har kommit ett fåtal rapporter om patienter utan existerande leversjukdom. kliande hudutslag orsakade av reaktion av solljus, njurinflammation, att du kissar mycket och att du känner dig törstig, nedsatt benhårdhet (som orsakar bensmärta och ibland leder till frakturer) Prover kan också visa: skada i njuren (njurtubuliceller) Psykiska biverkningar utöver de biverkningar listade ovan, inbillning (felaktiga övertygelser), neuroser. Några patienter har begått självmord.
http://www.webmd.com/drugs/drug-144753-ATRIPLA+Oral.aspx?drugid=144753&drugname=ATRIPLA+Oral&source=2
http://www.rightdiagnosis.com/m/mycobacterium_avium_complex/intro.htm
http://packageinserts.bms.com/pi/pi_atripla.pdf package insert
http://www.aidsmeds.com/archive/Atripla_1577.shtml
atripla_package_insert.pdf (local PDF)
Atripla bipacksedel Fass (PDF på svenska)
atripla_bipacksedel.pdf (lokal PDF på svenska)TRIZIVIR är ett HIV-läkemedel som görs av GlaxoSmithKline
Varningar och försiktighet
Även vid frånvaro av HLA-B*5701-allelen är det därför viktigt att permanent avbryta behandlingen med abakavir och inte återinsätta abakavir om överkänslighet inte kan uteslutas på kliniska grunder med tanke på risken för en allvarlig eller till och med dödlig reaktion.
patienterna skall vara medvetna om risken för en överkänslighetsreaktion mot abakavir och att reaktionen kan vara livshotande eller dödlig, samt att risken för en överkänslighetsreaktion är ökad om de är HLA-B*5701-positiva. - patienterna ska även informeras om att en HLA-B*5701-negativ patient också kan få en överkänslighetsreaktion mot abakavir.
Överkänslighet (se även avsnitt 4.4):
I en klinisk studie har 3,4% av abakavir-behandlade patienter med negativ HLA-B*5701-status utvecklat en överkänslighetsreaktion. Vissa överkänslighetsreaktioner var livshotande och hade dödlig utgång trots att försiktighetsåtgärder vidtogs. Denna reaktion karaktäriseras av symtom som tyder på att många organsystem är involverade.
Snabbt insättande överkänslighetsreaktioner inklusive livshotande reaktioner, har inträffat efter att abakavir åter har insatts hos patienter som innan behandlingen avbröts endast haft ett av huvudsymtomen på överkänslighetsreaktionen (hudutslag, feber, gastrointestinala besvär, luftvägssymtom eller allmänna symtom som letargi och allmän sjukdomskänsla).
http://www.aidsmeds.com/archive/Trizivir_1583.shtml
http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document Trizivir bipacksedel.pdf (PDF på svenska)
trizivir_bipacksedel.pdf (lokal PDF på svenska)

Retrovir är ett HIV-läkemedel tillverkat av ViiV Healthcare
Mycket vanliga biverkningar, dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare av Retrovir:
huvudvärk, illamående.

Vanliga biverkningar
Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare av Retrovir:
kräkningar, diarré, buksmärtor, yrsel, muskelvärk.
Vanliga biverkningar som kan påvisas i dina blodprover är: lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni eller leukopeni), höjning av leverenzymnivåer, höjning av bilirubinvärdet (en substans som produceras av levern) i blodet, vilket kan gulfärga din hud.

Mindre vanliga biverkningar
Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare av Retrovir: hudutslag (röda, svullna eller kliande), andfåddhet, feber, allmänt utbredd värk och smärta, gasbildning (flatulens), kraftlöshet.

Andra möjliga biverkningar vid kombinationsterapi mot HIV
Vissa tillstånd kan utvecklas under hivbehandlingen
Gamla infektioner kan blossa upp
Patienter med framskriden hivinfektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). När dessa patienter börjar behandling händer det att dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och kroppen börjar bekämpa dessa infektioner.

Din kroppsform kan ändras
Patienter som behandlas med kombinationsterapi mot HIV kan drabbas av förändrad kroppsform på grund av förändrad fettfördelning, såsom:
förlust av fett från ben, armar eller ansikte, ökad fettinlagring i buken, i brösten eller inre organ, fettansamlingar i nacken (kallas ibland för "buffalo hump"). Det är ännu inte känt vad som orsakar dessa förändringar, eller om de har några långtidseffekter på din hälsa.
http://www.aidsmeds.com/archive/Retrovir_1582.shtml
retrovir_package_insert.pdf (local PDF)
Retrovir Fass bipacksedel på svenska


Ziagen är ett HIV-läkemedel som görs av GlaxoSmithKline.
Ziagen 300 mg filmdragerade tabletter
Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som sulfat).
Hos varje patient som behandlas med abakavir ska den kliniska diagnosen av en misstänkt överkänslighetsreaktion förbli grunden för det kliniska beslutet. Det är värt att notera att bland patienter med en kliniskt misstänkt överkänslighetsreaktion fanns det en andel som inte bar på HLA-B*5701. Även vid frånvaro av HLA-B*5701-allelen är det därför viktigt att permanent avbryta behandlingen med abakavir och inte återinsätta abakavir om överkänslighet inte kan uteslutas på kliniska grunder med tanke på risken för en allvarlig eller till och med dödlig reaktion. br> patienterna skall vara medvetna om risken för en överkänslighetsreaktion mot abakavir och att reaktionen kan vara livshotande eller dödlig, samt att risken för en överkänslighetsreaktion är ökad om de är HLA-B*5701-positiva. - patienterna ska även informeras om att en HLA-B*5701-negativ patient också kan få en överkänslighetsreaktion mot abakavir.
Vissa överkänslighetsreaktioner var livshotande och hade dödlig utgång trots att försiktighetsåtgärder vidtogs. Denna reaktion karaktäriseras av symtom som tyder på att många organsystem är involverade.
Tecken eller symtom på denna överkänslighetsreaktion redovisas nedan.
Hud Hudutslag (vanligen makulopapulära eller urtikariella) Gastrointestinalkanalen Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, munsår Luftvägarna Dyspné, hosta, ont i halsen, ’adult respiratory distress syndrome’, lungsvikt Övrigt Feber, letargi, allmän sjukdomskänsla, ödem, lymfadenopati, hypotension, konjunktivit, anafylaxi Neurologi/psykiatri Huvudvärk, parestesi Blod Lymfopeni Lever/pankreas Förhöjda levervärden, hepatit, leversvikt Muskel/skelett Myalgi, myolys (sällsynt), artralgi, förhöjt kreatinfosfokinas Urologi Förhöjt kreatinin, njursvikt
http://www.aidsmeds.com/archive/Ziagen_1589.shtml
ziagen_package_insert.pdf (local PDF)
http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document ziagen bipacksedel pdf (PDF på svenska)
ziagen_bipacksedel.pdf (lokal PDF på svenska)Sustiva är ett HIV-läkemedel, godkänt år 1998
Det producerades ursprungligen av DuPont Pharmaceuticals och tillverkas nu av Bristol-Myers Squibb. Sustiva har ett annat varumärke: Stocrin. STOCRIN tillverkas av Merck Sharp och Dohme. STOCRIN och Sustiva är samma läkemedel.
Varje hård kapsel innehåller 50 mg efavirenz.
Varningar och försiktighet:
Psykiska symtom: psykiska biverkningar har rapporterats hos patienter behandlade med efavirenz. Patienter med psykiska störningar i anamnesen verkar ha större risk att få dessa allvarliga psykiska biverkningar. I synnerhet var allvarlig depression vanligare hos dem med depression i anamnesen. Efter godkännande har det också förekommit rapporter om allvarlig depression, död genom självmord, vanföreställningar och psykosliknande beteende.
Leverpåverkan: Ett fåtal rapporter om leversvikt, efter godkännande av läkemedlet, inträffade hos patienter utan tidigare leversjukdom eller andra identifierbara riskfaktorer (se avsnitt 4.8).
Immunreaktiveringssyndrom: hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral kombinationsterapi (CART), kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande av symtom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande av antiretroviral kombinationsterapi (CART). Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit, generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och pneumoni orsakad av Pneumocystis jiroveci (tidigare känd som Pneumocystis carinii).
Lipodystrofi och metabola störningar: antiviral kombinationsbehandling har associerats med omfördelning av kroppsfett (lipodystrofi) hos HIV-patienter. Konsekvenserna på lång sikt av dessa förändringar är för närvarande inte kända.

Biverkningar
Psykiska störningar
vanliga:
abnormala drömmar, ångest, depression, insomnia*
Centrala och perifera nervsystemet
vanliga: cerebellära koordinations- och balansrubbningar, störd uppmärksamhet (3,6%), yrsel (8,5%), huvudvärk (5,7%), somnolens (2,0%)* Magtarmkanalen
vanliga: buksmärta, diarré, illamående, kräkningar
http://www.aidsmeds.com/archive/Sustiva_1615.shtml
sustiva_package_insert.pdf (local PDF)
http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document sustiva_bipacksedel.pdf (PDF på svenska)
sustiva_bipacksedel.pdf (lokal PDF på svenska)

 Lär dig länken


Hiv-läkemedel + biverkningar = "AIDS" Döden
Du tar en medicin som är tänkt att bromsa HIV. En av biverkningarna från medicin är lunginflammation (Pneumoni). Lunginflammation är en av de symptom som ingår i diagnosen för AIDS. De säger ibland att de långsiktiga effekterna av läkemedlet inte är kända.
HIV-mediciner ger dig död "AIDS". Ta dem inte.
Både HIV och AIDS är påhittat, inte riktigt.
http://www.webmd.com/drugs/condition-157-HIV+Infection.aspx?diseaseid=157&diseasename=HIV+Infection&source=2


HUr ska jag ta Reyataz (atazanavir sulfate)?
-Ta den inte


tags: hälsa, LCHF, GI, grönsaker, örter, ört, läkeväxter, gurkmeja, grönt te, viktminskning, bantning, frukt, kött, vetemjöl, medicinska, huskurer, underliv, könssjukdom, förkylning, influensa, svininfluensa, sprutor, WHO, nypon pulver, rosa canina, kalk , effektiv viktminskning, hälsa, alternativ medicin, naturläkemedel, hälsokost, fettsnål kost, fett doktorn, mättat fett, fleromättat fett, smör, grädde, ljus margarin, lättmargarin, Becel, svampinfektion. svamp, candida, candidiasis alcibans, ph balans, basgörande, syratillverkning, syra-bas balans, bota cancer, alternativ behandling, H1N1, vaccin, immunförsvar, bota hiv, hiv aids, hiv-positiva, bög, bög, bisexuell, hiv förnekelse, FDA, aspartam, cancer, E621 , glutamat, smakförstärkare, Parkinsons, demens, gurkmeja, ledvärk, bota artrit, bota artrit, naturläkemedel, läkemedelsindustrin, Glaxo Smithkline, korruption, sockerberoende, diabetes, sockerkänslighet, livsstil förändring, livsstil, kost förändring, kurser, mat, undervikt, övervikt, GI kost, mag-tarmproblem, depression, deprimerad, drogberoende, kostråd, glykemiskt index, ätstörningar, hetsätare, härdat fett, livsmedel, naturliga fetter, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, homeopatiska, alternativ medicin , naturliga kosttillskott, näring, vaccin, frisk, organisk, mat, medicin, bot, rättigheter, frihet, fda, eu, vitaminer, mineraler, stevia, homeopatiska, alternativ medicin, naturliga kosttillskott, näring, Codex Alimentarius, apoteket, aspartam
Startsidan hälsa
Diabetes genombrott! Bota diabetes med capsaicin (från chili peppar) och raw food, vegan kost
Bota värk, reumatism, inflammationer, artros och stelhet med nypon och gurkmeja
Bota cancer
Baka kladdkakor med kikärter
Bota och förebygg inflammationer, influensa, kräksjuka och illamående
Bota förkylning, hosta, halsont, nästäppa
Bota urinvägsinfektion, blåskatarr
Bli av med Candida -förstorad jästsvamp i magen och tarmen. Bli kvitt parasiter i magen och tarmen.
Brännässlor innehåller alla vitaminer och mineraler kroppen behöver, stärker blodet
Bota hjärtbesvär, sänk blodtrycket och kolesterolvärdet, starkare hjärta, förebygg åderförkalkning
Kolloidalt silver -ett alternativt antibiotika som håller ditt immunförsvar starkt
Magnesium och magnesiumbrist
Lugnande och antidepressiva örter, inre harmoni, bättre sömn
Bota depression, få bättre minne, hjärngymnastik
Bota huvudvärk och migrän
Läkande örter med välgörande egenskaper
Nyttig mat, recept, länkar, ortomolekylär medicin,
antioxidanter, fria radikaler,
syrabalans ph värde i kroppen
Länkar till hälsobutiker och alternativ medicin, sund livsstil
Kokosolja -antibakteriell, svampdödande och antivirala egenskaper
Stevia ett naturligt sötningsmedel
Aloevera naturligt läkemedel
Vattenfilter
Att bli fri från HIV
-dekonstruera HIV/AIDS.
Skapa och återställ hälsan
HIV/AIDS Pharma outad: -föredetta ägare till Auschwitz förintelseläger
HIV/AIDS konstruktionen spårad tillbaka till sitt ursprung i Nazist-industrin
HIV/AIDS är baserat på en stor lögn,
över 200 länkar om bedrägeriet
Bota HIV/AIDS, hur man detoxar från giftiga HIV-mediciner, tips om nutrition och hälsosam mat
Chockande fakta om HIV-test kit. Hiv/aids-industrin är en stor bluff. HIV tester bevisar ingenting.
HIV/AIDS är en lögn.
HIV/AIDS -hur tillverkas ett HIV test? Smittkoppor vaccin startade "Aids virus"
HIV mediciner dödar dig,
biverkningar innefattar dödsfall
George Bushs företag
Mobile Oil Corporation
och oljebolaget Chevron
äger patent för HIV-läkemedel
HIV-läkemedlet Truvada
ger farliga biverkningar
HIV-läkemedlet Fuzeon
orsakar lunginflammation
HIV-mediciner funkar
sämre för kvinnor och svarta
Bota manlig eller kvinnlig sterilitet
Underlivsbesvär, besvär med prostata, mensbesvär, åderbråck
Kosmetika, tvål, schampo, må bra
Läppstift, hudkrämer och nagellack kopplas till bröstcancer och ledgångsreumatism.
Metoder att behandla, förebygga och bota ADHD
Schizofreni och sinnessjukdom botas med vitaminer, mineraler och alternativa metoder
Förebygg blindhet och behandla synproblem med naturläkemedel
Bota denguefeber -en frossa/feber i asien och tropikerna
Farliga E-ämnen i kravmärkt mat
naturläkemedel, alternativ medicin och homeopatisk terapi hotade av nya lagar
Aktuella händelser, föredrag mm
-hjälp mig att sprida ordet
Om mig, kontakt